BẢO MẬT THÔNG TIN

Thu thập thông tin

 

Async tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng (khách hàng cung cấp qua tin nhắn Fanpage Facebook cũng như Instagram).

Thông tin Async thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ với chính khách hàng, bao gồm Họ Tên, Địa Chỉ, SĐT để giao hàng tới khách hàng.

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.

 

Thông tin Trực tuyến.

 

Sử dụng thông tin cá nhân

Async chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định.  Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ Async nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.

Async sẽ sử dụng thông tin của khách hàng để tiến hành giao hàng tới khách hàng (trước khi giao chúng tôi sẽ thông báo để xác nhận đơn với khách hàng).

Async có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.

Async sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.

Async tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.

 

Phương thức bảo vệ

 

Async sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

Async chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của shop, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

 

Cam kết Bảo mật

 

Async cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Async có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các nguyên tắc bảo mật của Công ty.

Async  sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của Async dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.

Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, Async sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng thông qua đơn hàng của họ. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.